relief

[rɪˈliːf] [rɪˈliːf]

n. (因恐惧、忧虑或痛苦的消除而感到的)宽慰,轻松;(疼痛或不快的)减轻,缓解;救济品(如食品、衣物、金钱等);换班的人,替换者;浮雕,浮雕品;军事援助,解围;税款减免(权);(暂时的)缓解(物),(短时间的)调剂;(对困苦、不公正遭遇等的)依法补偿;<英>(高峰时或紧急需要时的)临时加班公交车,机动车;凸现(用线条、颜色或明暗表现的立体效果);(地形的)凹凸,高低;轮廓分明,对比鲜明;突出的品质,令人注目的特征

[ 复数:reliefs]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-31 18:16:30 2023-03-31 19:25:18 2023-03-31 18:13:34 2023-03-31 19:37:11 2023-03-31 19:40:56 2023-03-31 19:47:03 2023-03-31 18:36:19 2023-03-31 19:04:09 2023-03-31 19:22:25 2023-03-31 17:40:36 2023-03-31 19:47:45 2023-03-31 19:56:43 2023-03-31 18:42:39 2023-03-31 19:50:55 2023-03-31 19:46:45 2023-03-31 19:16:27 2023-03-31 19:38:12 2023-03-31 18:14:47 2023-03-31 18:40:05 2023-03-31 19:14:38